Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Viết các phương trình của phản ứng giữa axit 2-amino propanoic với các chất sau: NaOH, H2SO4, CH3OH

Câu 4:

Viết các phương trình của phản ứng giữa axit 2-amino propanoic với các chất sau: NaOH, , OH có mặt khí HCl bão hòa,

Lời giải:

Các phương trình hóa học của axit 2-aminopropanoic (alanin)

CH()-COOH + NaOH → CH()-COONa + O

CH()-COOH + CH()-COOH + O

CH()-COOH + CH(OH)-COOH + O +