Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Từ MgCO3 điều chế Mg. Từ CuS điều chế Cu. Từ K2SO4 điều chế K

Câu 4:

Từ điều chế Mg. Từ CuS điều chế Cu. Từ điều chế K (các chất trung gian tùy ý chọn)

Lời giải:

Từ → Mg

+ 2HCl → + + O (1)

* Từ CuS → Cu

*Từ → K

+ ↓ + 2KCl (1)