Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Sau khi tiến hành thí nghiệm nghiên cứu HNO3 tác dụng với Cu, thường có những chất thải nào?

Câu 4:

Sau khi tiến hành thí nghiệm nghiên cứu tác dụng với Cu, thường có những chất thải nào? Nêu biện pháp xử lí những chất thải này trong phòng thí nghiệm.

Lời giải:

Sau thí nghiệm Cu tác dụng với thường thu được khí NO hoặc , muối Cu( còn dư.

Để xử lý chúng: trước khi làm thí nghiệm cân chuẩn bị dung dịch kiềm hoặc nước vôi và bông tâm dung dịch kiềm (nút ống nghiệm bằng bông này để hấp thụ khí sinh ra hoặc cho khí sinh ra vào dung dịch kiềm)

2NO +

+ 2NaOH → + + O

Phần dung dịch trong ống nghiệm cần xử lý bằng nước vôi hoặc dung dịch kiềm

Cu( + 2NaOH → + Cu

+ NaOH → + O