Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Phân tử khối trung bình của poli (hexametylen adipamit) để chế tạo tơ nilon 6,6 là 30000

Câu 4:

Phân tử khối trung bình của poli (hexametylen adipamit) để chế tạo tơ nilon 6,6 là 30000, của cao su tự nhiên là 105000. Hãy tính số mắt xích (trị số n) trung bình trong phân tử của mỗi loại polime trên.

Lời giải:

Tơ nilon -6,6

(-HN-[]-NH-CO-[]

Có M = 30000 = 226n → n ≈ 133

Cao su tự nhiên (--) có

M = 105000 = 68n → n = 1544