Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Phần lớn glucozo do cây xanh tổng hợp ra trong quá trình quang hợp là để tạo ra xenlulozơ

Câu 4:

Phần lớn glucozo do cây xanh tổng hợp ra trong quá trình quang hợp là để tạo ra xenlulozơ. Biết răgng một cây bạch đàn 5 tuôi có khối lượng gỗ trung bình là 100kg chứa 50% xenlulozo.

a) Tính xem 1 ha rừng bạch đàn 5 tuổi mật độ 1 cây/ đã hấp thụ bao nhiêu và giải phóng ra bao nhiêu để tạo xenlulozo.

b) Nếu dùng toàn bộ gỗ từ 1 ha bạch đàn nói trên để sản xuất giấy (giả sử chứa 95% xenlulozo và 5% phụ gia) thì sẽ thu được bao nhiêu tấn giấy, biết rằng hiệu suất chung của quá trình là 80% tinh theo lượng xenlulozo ban đầu.

Lời giải:

a) 1 ha = 10000 . Mật độ bạch đàn /cây, mỗi cây có 50 kg xenlulozo

nên tổng khối lượng xenlulozo tổng hợp được là : 50.10000 /20 = 25000 (kg)

Phản ứng quang hợp:

+ O → ( +

Thể tích = thể tích = V

⇒ V=(25000 x 6 x 22,4n):(0,162n x 1000) = 20740,740 ()

b) khối lượng giấy sản xuất từ 1 ha bạch đàn trên là :

25 : 9% : 80% = 21,056 (tấn)