Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Nhóm IIA trong bảng tuần hoàn có những nguyên tố Ba, Be, Ca, Ma, Sr.

Câu 4:

Nhóm IIA trong bảng tuần hoàn có những nguyên tố Ba, Be, Ca, Mg, Sr.

a) Hãy viết các cặp oxi hóa - khử của các nguvên tố này và sắp xếp theo chiều thế điện cực chuẩn tăng dần.

b) Viết cấu hình electron nguyên tử đầy đủ của hai nguyên tố tùy chọn.

c) Vì sao các kim loại kiềm thổ có số oxi hóa là +2 mà không là +1 hoặc +3?

Lời giải:

a)

b) Be(Z= 4) :

Mg(Z = 12) :

c) Do lớp ngoài cùng của các kim loại kiềm thổ là .

Giá trị ion hóa không khác nhiều so với và nhỏ hơn nhiều so với nên các kim loại kiềm thổ chỉ thể hiện số oxi hóa duy nhất là +2, không có số oxi hóa +1; +3