Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Một loại nước cứng khi đun sôi thì mất tính cứng, trong loại nước cứng này có hòa tan những hợp chất nào sau đây?

Câu 4:

Một loại nước cứng khi đun sôi thì mất tính cứng, trong loại nước cứng này có hòa tan những hợp chất nào sau đây?

A. Ca(, .

B. Ca(, Mg(.

C. Mg(, .

D. , .

Lời giải:

Đáp án B