Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Hãy viết sơ đồ phản ứng từ etilen và toluen điều chế ra các hợp chất sau: a) Etyl benzoat

Câu 4:

Hãy viết sơ đồ phản ứng từ etilen và toluen điều chế ra các hợp chất sau:

a) Etyl benzoat

b) 1-Etyl-4-metylbenzen

c) Benzyl axetat

Lời giải:

Từ etilen và toluen viết sơ đồ điều chế ra

a) etyl benzoat:

b) 1-etyl-4-metylbenzen

c) benzyl axetat