Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Hãy giải thích : a. Khi điện phân KCl nóng chảy và khi điện phân dung dịch KCl

Câu 4:

Hãy giải thích :

a) Khi điện phân KCl nóng chảy và khi điện phân dung dịch KCl thì sản phẩm thu được là khác nhau.

b) Khi điện phân dung dịch , dung dịch thì sản phẩm thu được là giống nhau.

Lời giải:

a) *Điện phân KCl nóng chảy

Catot(-) ← KCl nóng chảy → Anot(+)

K+                      

+ e → K + 2e

Phương trình điện phân

* Điện phân dung dịch KCl

Catot(-) ← KCl dung dịch → Anot(+)

,O              ,O

O +2e → + + 2e

Phương trình điện phân

Sự khác nhau về sản phẩm điện phân KCl nóng chảy và dung dịch KCl trong nước là quá trình khử ion K+ và khử O tương ứng.

b) * Điện phân dung dịch

Catot(-) ← dung dịch → Anot(+)

,O               , O

O + 2e → + O → + + 4e

Phương trình điện phân

*Điện phân dung dịch

Catot(-) ← KCl dung dịch → Anot(+)

,O            , O

+ 2e → O → + + 4e

Phương trình điện phân

Sự giống nhau về sản phẩm điện phân và dung dịch trong nước là vì thực chất đều là phản ứng điện phân nước