Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Hãy cho biết: a) Cấu hình electron của các nguyên tử Na, Ca, Al

Câu 4:

Hãy cho biết:

a) Cấu hình electron của các nguyên tử Na, Ca, Al và của các ion Na+,Ca2+,Al3+

b) Tính chất hóa học chung của các kim loại này.

c) Tính chất hóa học chung của những ion kim loại này.

Lời giải:

a) Cấu hình electron các nguyên tử và ion tương ứng

Na:

:

Ca:

:

Al:

:

b) Tính chất hóa học chung của Na, Ca, Al: tính khử mạnh.

c) Tính chất hóa học chung của các ion trên: tính oxi hóa yếu, chỉ bị khử khi điện phân nóng chảy.