Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Dưới đây là hình vẽ của 4 sơ đồ pin điện hóa chuẩn. Hãy cho biết sơ đồ nào được vẽ và chú thích đúng, sai

Câu 4:

Dưới đây là hình vẽ của 4 sơ đồ pin điện hóa chuẩn. Hãy cho biết sơ đồ nào được vẽ và chú thích đúng, sai. Đề nghị sửa lại những chỗ sai.

Cho biết (/Ag) = +0,80 V

(/Cu) = +0,34 V

(/Zn) = -0,76 V

Lời giải:

1) Sơ đồ (a) vẽ đúng, suất điện động chuẩn của pin ghi đúng

2) Sơ đồ (b) vẽ sai, suất điện động chuẩn của pin ghi đúng

3) Sơ đồ (c) vẽ đúng, suất điện động chuẩn của pin ghi sai

4) Sơ đồ (d) vẽ sai, suất điện động chuẩn của pin ghi đúng

Sửa lại như sau :