Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Điều chế Cu bằng cách điện phân dung dịch Cu(NO3)2. a) Trình bày sơ đồ điện phân.

Câu 4:

Điều chế Cu bằng cách điện phân dung dịch Cu(.

a) Trình bày sơ đồ điện phân.

b) Viết phương trình điện phân.

c) Cho biết vai trò của nước trong quá trình điện phân.

d. Có nhận xét gì về nồng độ các ion trong dung dịch trước và sau khi điện phân?

Lời giải:

b) Phương trình điện phân

2Cu( + O → 2Cu + +

c) O là chất nhường e ⇒ Chất khử.

Nồng độ của giảm.

Nồng độ của không thay đổi nồng độ của tăng.

d) Sau khi điện phân: độ ph giảm