Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Có những pin điện hóa được cấu tạo bởi các cặp oxi hóa – khử sau

Câu 4:

Có những pin điện hóa được cấu tạo bởi các cặp oxi hóa – khử sau :

1) /Pb và /Fe

2) /Ag và /Fe

3) /Ag và /Pb

Hãy cho biết :

a) Dấu và tên của các điện cực trong mỗi pin điện hóa

b) Những phản ứng xảy ra ở các điện cực và phản ứng oxi hóa – khử trong mỗi pin điện hóa

Lời giải:

1) Phản ứng trong pin điện hóa :

Fe + + Pb

Fe → + 2e

Fe : Cực âm, anot

+ 2e → Pb

Pb : Cực dương, catot

2) Phản ứng trong pin điện hóa :

Fe + + 2Ag

Fe → + 2e

Fe : Cực âm, anot

+ e → Ag

Ag : Cực dương, catot

3) Phản ứng trong pin điện hóa :

Pb + + 2Ag

Pb → + 2e

Pb : Cực âm, anot

+ e → Ag

Ag : Cực dương, catot