Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Có dung dịch chứa các anion SO3 2-, SO4 2-. Hãy nêu cách nhận biết từng ion trong dung dịch

Câu 4:

Có dung dịch chứa các anion , . Hãy nêu cách nhận biết từng ion trong dung dịch. Viết các phương trình hóa học.

Lời giải:

- Nhỏ dung dịch HCl dư vào dung dịch

Thấy xuất hiện khí mùi hắc ⇒ dung dịch chứa ion

+ + O

- Cho dd vào dung dịch vừa thu được

Thấy xuất hiện kết tủa ⇒ dung dịch chứa ion

+