Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Có 4 kim loại là : Ca, Na, Fe và Al. Hãy nhận biết mỗi kim loại bằng phương pháp hóa học và dẫn ra những phản ứng hóa học đã dùng.

Câu 4:

Có 4 kim loại là : Ca, Na, Fe và Al. Hãy nhận biết mỗi kim loại bằng phương pháp hóa học và dẫn ra những phản ứng hóa học đã dùng.

Lời giải:

* Hòa tan 4 kim loại vào nước thì Na, Ca tác dụng với nước:

2Na + O → 2NaOH +

Ca + O → Ca+

Sục từ từ khí vào hai dung dịch thu được, dung dịch nào có kết tủa là Ca:

+ Ca + O

* Hai kim loại không tan trong nước đem hòa tan trong dung dịch kiềm, nhận ra nhôm do bị tan ra còn sắt thì không

2NaOH + 2Al + O →

2Na[Al] +