Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Chọn thuốc thử thích hợp để phân biệt các cặp chất sau đây: a) FeS và FeCO3.

Câu 4:

Chọn thuốc thử thích hợp để phân biệt các cặp chất sau đây:

a) FeS và .

b) .

Lời giải:

a) FeS và

Thuốc thử là dung dịch HCl và giấy trắng tẩm Pb(.

Nhỏ dung dịch HCl vào hai chất, đặt trên miệng hai ống nghiệm hai băng giấy trắng tẩm dung dịch Pb(

- Cốc có khí và làm băng giấy hóa đen là FeS:

FeS + 2HCl → + S↑

S + Pb( → PbS↓ đen +

- Cốc có khí nhưng băng giấy không chuyển màu là

+ 2HCl →

+ + O

b) :

Nhỏ từ từ dd HCl vào 2 ống nghiệm

Ống nghiệm có khí thoát ra là , còn lại là

+ 2HCl →

2NaCl + + O