Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Cho 3,9 gam kim loại K tác dụng với 101,8 gam nước. Tính nồng độ mol và nồng độ % của chất trong dung dịch thu được

Câu 4:

Cho 3,9 gam kim loại K tác dụng với 101,8 gam nước. Tính nồng độ mol và nồng độ % của chất trong dung dịch thu được. Biết khối lượng riêng của dung dịch đó là 1,056 g/ml.

Lời giải:

= 3,9/39 = 0,1 mol

Phản ứng: 2K + O → 2KOH +

= 0,05.2 = 0,1 gam

Khối lượng dung dịch sau phản ứng:

= 3,9 + 101,8 – 0,1 = 105,6 gam