Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Cách nào sau đây có thể dùng để điểu chế etyl axetat? A. Đun hồi lưu hỗn hợp etanol, giấm và axit sunfuric đặc

Câu 4:

Cách nào sau đây có thể dùng để điểu chế etyl axetat?

A. Đun hồi lưu hỗn hợp etanol, giấm và axit sunfuric đặc

B. Đun hồi lưu hỗn hợp axit axetic, rượu trắng và axit sunfuric đặc

C. Đun hỗn hợp etanol, axit axetic và axit sunfuric đặc trong cốc thủy tinh chịu nhiệt

D. Đun hồi lưu hỗn hợp etanol, axit axetic và axit sufuric đặc

Lời giải:

Đáp án D.

Do các chất phản ứng và sản phẩm dễ bay hơi nên phải đun hồi lưu.

Phải sử dụng các chất có hàm lượng lớn nên đun hồi lưu hỗn hợp etanol, axit axetic có xúc tác axit sufuric đặc chứ không dùng giấm ăn và rượu trắng.