Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: a) Vì sao chất béo không tan trong nước mà tan trong các dung môi hữu vơ không phân cực.

Câu 4:

a) Vì sao chất béo không tan trong nước mà tan trong các dung môi hữu cơ không phân cực.

b) So sánh nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi triglixerit chứa các gốc axit béo no và triglixerit chứa các gốc axit béo không no.

Lời giải:

a) Chất béo là các chất hữu cơ không phân cực nên tan được trong các dung môi không phân cực và không tan được trong các dung môi phân cực như nước.

b) Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các triglixerit chứa các gốc axit béo no cao hơn các triglixerit chứa các gốc axit béo không no