Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: a) Phân tử polime có những dạng mạch nào? Lấy thí dụ?

Câu 4:

a) Phân tử polime có những dạng mạch nào? Lấy thí dụ?

b) Vì sao amilozo tan được một lượng đáng kể trong nước còn tinh bột và xenlulozo thì không

Lời giải:

a) Có 3 dạng cấu trúc cơ bản phân tử polime :

- Dạng mạch không phân nhánh : PE, PVC, polimebutadien, amilozo

- Dạng mạch phân nhánh : amilopectin

- Dạng mạch không gian : cao su lưu hóa

b) Dạng amilozo tan nhiều trong nước hơn dạng amilopectin vì cấu trúc hóa học không phân nhánh, đồng thời số lượng mắt xích trong phân tử nhỏ hơn