Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: a) Hãy viết công thức dạng mạch hở của glucozo và nhận xét về các nhóm chức của nó

Câu 4:

a) Hãy viết công thức dạng mạch hở của glucozo và nhận xét về các nhóm chức của nó (tên nhóm chức, số lượng, bậc nếu có). Những thí nghiệm nào chứng minh được cấu tạo dạng mạch hở của glucozo?

b) Hãy viết công thức dạng mạch vòng của glucozo và nhận xét về các nhóm chức của nó (tên nhóm chức, số lượng , bậc và vị trí tương đối trong không gian). Những thí nghiệm nào chứng minh được glucozo tồn tại ở dạng mạch vòng?

c) Trong dung dịch, glucozo tồn tại ở những dạng nào (viết công thức và gọi tên)?

Lời giải:

a) Công thức dạng mạch hở của glucozo

(OH)-CH(OH)-CH(OH)-CH(OH)-CH(OH)-CH=O

- Thí nghiệm khử hoàn toàn glucozo thu được hexan chứng tỏ 6 nguyên tử C của phân tử glucozo tạo thành 1 mạch hở không phân nhánh.

- Phân tử có 1 nhóm CH=O và 5 nhóm OH bậc 1 kề nhau.

b) Công thức dạng mạch vòng của glucozo

c) Trong dung dịch glucozo tồn tại

chủ yếu ở dạng mạch vòng 6 cạnh (α, β).