Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Viết phương trình hóa học theo sơ đồ tạo thành và chuyển hóa tinh bột sau đây:

Câu 3:

Viết phương trình hóa học theo sơ đồ tạo thành và chuyển hóa tinh bột sau đây:

Giai đoạn nào có thể thực hiện được nhờ xúc tác axit?

Lời giải:

Giai đoạn (2) và (3) có thể dùng xúc tác axit ()