Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Viết các phương trình hóa học biểu diễn những chuyển đổi hóa học sau

Câu 3:

Viết các phương trình hóa học biểu diễn những chuyển đổi hóa học sau :

Lời giải:

Các phương trình hóa học

3Fe +

Fe + → Fe( + NO + O

FeO + HCl → + O

+

+ 3NaOH → Fe + 3NaCl

2Fe + đặc → ( + + O

( + Fe →

+ 2NaOH →Fe +

4Fe + + O → 4Fe