Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Trong phản ứng Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O + SO2 có bao nhiêu nguyên tử Fe bị oxi hóa

Câu 3:

Trong phản ứng Fe + H2SO4 đ( + O + có bao nhiêu nguyên tử Fe bị oxi hóa và bao nhiêu nguyên tử H2SO4 bị khử?

A. 2 và 3

B. 1 và 1

C. 3 và 2

D. 2 và 6

Lời giải:

Đáp án A