Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Nước tự nhiên có chứa ion nào dưới đây được gọi là nước có tính cứng tạm thời?

Câu 3:

Nước tự nhiên có chứa ion nào dưới đây được gọi là nước có tính cứng tạm thời?

A. , ,

B. , , .

C. , , ,.

D. ,, .

Lời giải:

Đáp án D