Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Người ta có thể điều chế Cr(III)oxit bằng cách phân hủy muối amoni đicromat ở nhiệt độ cao

Câu 3:

Người ta có thể điều chế Cr(III)oxit bằng cách phân hủy muối amoni đicromat ở nhiệt độ cao:

( + + O

Hãy cho biết phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào ?

Lời giải:

( + + O

+ 6e

là chất khử

+ 6e →

là chất oxi hóa

Là phản ứng phân hủy