Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Khái niệm “bậc” của amin khác với khái niệm “bậc” của ancol và dẫn xuất halogen như thế nào?

Câu 3:

Khái niệm “bậc” của amin khác với khái niệm “bậc” của ancol và dẫn xuất halogen như thế nào? Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân, chỉ rõ bậc của amin có cùng công thức phân tử sau :

a) N

b) N

c) N ( có chứa vòng benzen)

Lời giải:

a) N

- Amin bậc 1

: n-propyl amin

CH()-: iso propylamin

- Amin bậc 2

-NH--: etyl metylamin

- Amin bậc 3

b) N

- Amin bậc 1

-[]-: n-pentyl amin

----CH()- : pent-2-yl amin

--CH()-- : pent-3-yl amin

--CH()-- : 2-metyl but-1-yl amin

-CH()--- : 3-metyl but-1-yl amin

-CH()-CH()- : 3-metyl but-2-yl amin

-C(-- : 2,2-đimetyl prop-1-yl amin

--C(- : 2-metyl but-2-yl amin

- Amin bậc 2

----NH- : n-butyl metyl amin

---NH-- : etyl propyl amin

-CH()--NH- : isobutyl metyl amin

--CH()-NH- : mety sec-butyl amin

-C(-NH- : metyl neobutyl amin

-CH()-NH-- : isoproyl metyl amin

- Amin bậc 3

-N()--- : đimetyl n-propyl amin

--N()-- : đietyl meylamin

-CH()-N()- : đimeyl isopropy amin

c) N.(có chứa vòng benzen)

- Amin bậc 1

- Amin bậc 2:

Chú ý:

Bậc của ancol và dẫn xuất halogen được tính bằng bậc của C mang nhóm chức.

Còn bậc của amin được tính bằng số nguyên tử H của amoniac được thay thế bằng gốc hidrocacbon