Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Hãy xác định phản ứng nào sau đây xảy ra ở catot trong quá trình điện phân?

Câu 3:

Hãy xác định phản ứng nào sau đây xảy ra ở catot trong quá trình điện phân?

a) (dd) + 2e → Cu(r)

b) Cu(r) → (dd) + 2e

c) O + 2e → +(dd)

d) O → + + 4e

e) (dd) → (dd) + 2e

Lời giải:

– Catot( cực âm) là nơi xảy ra sự khử, các cation và phân tử nhận electron ở đây.

⇒ Phản ứng a, c đều xảy ra ở catot