Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Hãy viết công thức phân từ, công thức cấu tạo thu gọn (ở dạng mạch hở và dạng mạch vòng) của glucozo

Câu 3:

Hãy viết công thức phân từ, công thức cấu tạo thu gọn (ở dạng mạch hở và dạng mạch vòng) của glucozo, fructozo, saccarozo, mantozo, tinh bột và xenluloza.

Lời giải:

Công thức phân tử, công thức cấu tạo thu gọn ( ở dạng mạch hở và dạng mạch vòng) của glucozo, fructozo, saccarozo, mantozo, tinh bột và xenlulozo: