Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Hãy phân biệt các khái niệm sau và cho ví dụ minh hoạ: a) Polime thiên nhiên, polime tổng hợp

Câu 3:

Hãy phân biệt các khái niệm sau và cho ví dụ minh hoạ:

a) Polime thiên nhiên, polime tổng hợp và polime bán tổng hợp.

b) Polime có cấu trúc điều hòa và cấu trúc không điều hoà.

c) Polime mạch phân nhánh và polime mạng không gian.

Lời giải:

a) Polime thiên nhiên là polime có nguồn gốc thiên nhiên như xenlulozơ, cao su, tinh bột. vv...

Polime tổng hợp là polime do con người tổng hợp nên như polietilen, cao su buna, nilon-6,6, vv...

Polime bán tổng hợp (nhân tạo) là polime do chế biến một phần polime thiên nhiên như tơ visco, tơ axetat, vv...

b) Polime có cấu trúc điều hòa là loại polime có các mắt xích nối với nhau theo một trật tự nhất định.

Polime cấu trúc không điều hòa là loại polime có các mắt xích nối với nhau không theo một trật tự nhất định.

c) Polime mạch phân nhánh là loại polime có các mắt xích nối với nhau theo dạng phân nhánh như amilopectin, glicogen, vv...

Polime mạng không gian là loại polime có các mắt xích nối với nhau theo dạng mạng không gian. Thí dụ cao su lưu hóa, nhựa-bakelít, vv...