Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Hãy dùng thuốc thử tự chọn để có thể phân biệt được hai kim loại sau: Al, Fe, Mg, Ag. Trình bày cách nhận biết và viết các phương trình phản ứng hóa học.

Câu 3:

Hãy dùng thuốc thử tự chọn để có thể phân biệt được hai kim loại sau: Al, Fe, Mg, Ag. Trình bày cách nhận biết và viết các phương trình phản ứng hóa học.

Lời giải:

Thuốc thử: dung dịch HCl và dung dịch NaOH

- Hòa tan kim loại bằng dd NaOH nhận ra nhôm do nhôm tan ra:

2Al + 2NaOH + O →

2Na[Al] +

- Hòa tan 3 kim loại còn lại bằng dung dịch HCl, nhận ra Ag vì không tan còn Fe, Mg tan ra.

Fe + 2HCl → +

Mg + 2HCl → +

- Nhỏ dd NaOH vào 2 dung dịch thu được:

   + Nhận ra dd do tạo thành kết tủa màu trắng.

+ 2NaOH → Mg↓ + 2NaCl

   + Nhận ra dung dịch do tạo kết tủa trắng xanh chuyển dần sang màu đỏ nâu:

+ 2NaOH → Fe↓ trắng xanh + 2NaCl

   4Fe + + 0 →

4Fe↓ nâu đỏ