Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Có dung dịch chứa các anion NO3-, CO3 2- . Hãy nêu cách nhận biết từng ion trong dung dịch đó

Câu 3:

Có dung dịch chứa các anion , . Hãy nêu cách nhận biết từng ion trong dung dịch đó. Viết các phương trình hóa học.

Lời giải:

- Lấy một phần dung dịch, nhỏ từ từ HCl vào, dẫn khí thoát ra vào nước vôi trong và qua dung dịch brom thấy nước vôi vẩn đục còn dung dịch brom không đổi màu

⇒ khí thoát ra là còn trong dung dịch ban đầu có .

+ + O

+ Ca + O

- Cho một lá đồng vào dung dịch vừa thu được, rồi thêm từ từ dung dịch , đun nhẹ thấy có khí không màu bay ra và hóa nâu trong không khí ⇒ dung dịch có

3Cu + + + 2NO + O

2NO không màu + màu nâu