Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Cho phản ứng: Cr + Sn2+ → Cr3+ + Sn a) Khi cân bằng phản ứng trên

Câu 3:

Cho phản ứng:

Cr + + Sn

a) Khi cân bằng phản ứng trên, hệ số của ion sẽ là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

b) Pin điện hóa Cr-Cu trong quá trình phóng điện xảy ra phản ứng:

2Cr (r) + (dd) → (dd) + 3Cu (r)

Suất điện động chuẩn của pin điện hóa là:

A. 0,04 V

B. 1,08 V

C. 1,25 V

D. 2,50 V.

Lời giải:

a) Đáp án B.

2Cr + + 3Sn

b) Đáp án B

= (/Cu) – (/Cr) = 0,34 – (0,74) = 1,08V