Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Cho hỗn hợp 2 khí CO2 và SO2. Hãy trình bày cách tách đồng thời nhận biết sự có mặt từng khí trong hỗn hợp đó

Câu 3:

Cho hỗn hợp 2 khí . Hãy trình bày cách tách đồng thời nhận biết sự có mặt từng khí trong hỗn hợp đó. Viết các phương trình hóa học.

Lời giải:

- Dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch brom dư thấy brom bị nhạt màu và có khí bay ra chứng tỏ có khí .

Thu khí thoát ra kí hiệu là khí X.

+ + O → + 2HBr

Đun nhẹ dung dịch thu được ⇒ HBr bay hơi còn đặc.

Hòa tan bột Cu vào dd đặc vừa thu được, thu được khí

Cu + + + O

- Dẫn phần khí X qua dung dịch nước vôi trong dư thấy khí bị hấp thụ hoàn toàn tạo kết tủa màu trắng chứng tỏ có khí .

+ Ca ↓ + O

Lọc kết tủa, cho tác dụng với dd HCl thu được

+ 2HCl → + + O