Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Cho các kim loại : Na, Mg, Al, Cu, Ag. Hãy viết các cặp oxi hóa – khử

Câu 3:

Cho các kim loại : Na, Mg, Al, Cu, Ag. Hãy viết các cặp oxi hóa – khử tạo bởi các kim loại đó và sắp xếp chúng theo thứ tự giảm dần tính oxi hóa

Lời giải:

Chiều giảm dần tính oxi hóa, tăng dần tính khử :

/Ag ; /Cu ; /Al ; /Mg ; /Na