Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Cho các dung dịch chứa các ion riêng biệt Mg2+, Al3+, Ni2+

Câu 3:

Cho các dung dịch chứa các ion riêng biệt , , , , . Trình bày cách nhận biết sự có mặt của các ion trong dung dịch đó.

Lời giải:

Nhận biết các ion riêng biệt: , , , ,

- Nhỏ vào các mẫu dung dịch thuốc thử là NaOH:

Nhận ra ion vì có kết tủa trắng: + → Mg

Nhận ra ion vì có kết tủa trắng sau đó tan ra khi thêm

+ → Al

Al↓ + → [Al] tan

Nhận ra ion vì có kết tủa màu xanh lục:

+ → Ni

- Nhỏ vào hai mẫu thuốc thử còn lại chứa hai anion dung dịch chứa .

Nhận ra ion vì tạo chất kết tủa màu trắng không tan trong axit.

+

Mẫu chứa ion là mẫu còn lại.