Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Cho 3,1 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm ở hai chu kỳ liên tiếp trong bảng tuần hoàn tác dụng hết với nước

Câu 3:

Cho 3,1 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm ở hai chu kỳ liên tiếp trong bảng tuần hoàn tác dụng hết với nước thu được 1,12 lít khí (đktc).

a) Xác định tên hai kim loại kiềm và tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

b) Tính thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng để trung hòa dung dịch kiềm trên và khối lượng muối clorua thu được.

Lời giải:

a) Đặt công thức chung cho 2 kim loại kiềm là M

Vậy hai kim loại kiềm liên tiếp là Na(23) và K(39)

Theo sơ đồ đường chéo

= 100 – 37,1 = 62,9%

b) Phản ứng trung hòa

MOH + HCl → MCl + O

= = 0,1 mol

= 0,1/2 = 0,05 lít = 50 ml

Khối lượng muối:

= 0,1.(M + 35,5) = 6,65 gam