Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Cho 1,24 gam Na2O tác dụng với nước, được 100ml dung dịch

Câu 3:

Cho 1,24 gam O tác dụng với nước, được 100ml dung dịch. Nồng độ mol của chất trong dung dịch là :

A. 0,04 M

B. 0,02 M

C. 0,4 M

D. 0,2 M

Lời giải:

Đáp án C