Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Amin axit là gì? Viết công thức cấu tạo và gọi tên các amino axit có công thức phân tử là C4H9NO2

Câu 3:

Amin axit là gì? Viết công thức cấu tạo và gọi tên các amino axit có công thức phân tử là

Lời giải:

Amino axit là loại hợp chất hữu cơ tạp chức mà phân tử chứa đồng thời nhóm amino (-) và nhóm cacboxyl (-COOH)

Các amino axit có CTPT :

CH()COOH: axit 2-amino butanoic

CH(COOH: axit 3-amino butanoic

(COOH: axit 4-amino butanoic

(-C-()-COOH: axit 2-amino-2-metyl propanoic

()-CH()-COOH: axit 3-amino-2-metyl propanoic