Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng từ metan điều chế ra : vinyl clorua, vinyl axetat, acrilonitril

Câu 3:

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng từ metan điều chế ra : vinyl clorua, vinyl axetat, acrilonitril (vinyl xianua : =CH-CN) và metyl acrylat (=)

b) Hãy nêu một thí dụ ( có viết phương trình phản ứng) để chứng tỏ rằng có thể đi từ etilen điều chế các monome trên với giá thành tháp hơn. Giải thích?

c) Viết phương trình phản ứng trùng hợp mỗi monome ở trên và gọi tên polime tạo thành

Lời giải:

a) Từ metan điều chế

vinyl clorua

vinyl axetat

acrilonitril (vinyl xianua : =CH-CN)

metyl acrylat (=)

c) Trùng hợp các monome