Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: a) So sánh phản ứng thủy phân este trong dung dịch axit và trong dung dịch kiềm

Câu 3:

a) So sánh phản ứng thủy phân este trong dung dịch axit và trong dung dịch kiềm

b) Hoàn thành các phương trình phản ứng

Lời giải:

a) So sánh:

Phản ứng thủy phân este trong dung dịch axitPhản ứng thủy phân este trong dung dịch kiềm -Là phản ứng thuận nghịch

- Sản phẩm tạo ra là axit và ancol

- Là phản ứng một chiều

- Sản phẩm tạo ra là muối và ancol

b) Phương trình hóa học

Nếu NaOH còn dư

OH + NaOH → ONa + O

Vậy phương trình hóa học tổng quát :

+ 2NaOH → ONa + COONa + O