Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: a) Cacbohidrat là gì? Có mấy loại cacbohidrat quan trọng?

Câu 3:

a) Cacbohidrat là gì? Có mấy loại cacbohidrat quan trọng?

b) Nêu định nghĩa từng loại cacbohidrat và lấy thí dụ minh họa ?

Lời giải:

a) Cacbonhiđrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức thường có công thức chung là (

Có ba loại cacbohiđrat: monosaccarit, đisaccarit, polisaccarit.

b) Monosaccarit: Là nhóm cacbohiđrat đơn giản nhất không thể thủy phân được. Thí dụ: glucozơ, fructozơ

Đisaccarit: Là nhóm cacbohiđrat mà khi thủy phân sinh ra 2 phân tử monosaccarit. Thí dụ: saccarozơ, mantozơ

Polisaccarit: Là nhóm cacbohiđrat phức tạp mà khi thủy phân đến cùng sinh ra nhiều phân tử monosaccarit. Thí dụ: tinh bột, xenlulozơ