Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Trong quá trình điện phân KBr nóng chảy, phản ứng nào xảy ra ở điện cực dương (anot)?

Câu 2:

Trong quá trình điện phân KBr nóng chảy, phản ứng nào xảy ra ở điện cực dương (anot)?

A. Ion bị khử

B. Ion bị oxi hóa

C. Ion bị khử

D. Ion bị oxi hóa

Lời giải:

Đáp án B