Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Trong quá trình điện phân dung dịch KBr, phản ứng nào sau đây xảy ra ở cực dương (anot)?

Câu 2:

Trong quá trình điện phân dung dịch KBr, phản ứng nào sau đây xảy ra ở cực dương (anot)?

A. Ion bị oxi hóa

B. Ion bị khử

C. Ion bị oxi hóa

D. Ion bị khử

Lời giải:

Đáp án A