Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Theo thuyết Brón-stet, ion nào sau đây (trong dung dịch) có tính lưỡng tính?

Câu 2:

Theo thuyết Brón-stet, ion nào sau đây (trong dung dịch) có tính lưỡng tính?

A.

B.

C.

D.

Lời giải:

Đáp án D

+ + O

+ O +