Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Polistiren không tham gia phản ứng nào trong các phản ứng sau? A. Đepolime hóa

Câu 2:

Polistiren không tham gia phản ứng nào trong các phản ứng sau?

A. Đepolime hóa

B. Tác dụng với /ánh sáng

C. Tác dụng với NaOH(dd)

D. Tác dụng với khi có mặt bột Fe

Lời giải:

Đáp án C