Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại và hợp kim

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Ăn mòn kim loại là sự huỷ hoại kim loại và hợp kim dưới tác dụng của môi trường xung quanh.

B. Ăn mòn kim loại là một quá trình hoá học trong đó kim loại bị ăn mòn bởi các axit trong môi trường không khí

C. Trong quá trình ăn mòn, kim loại bị oxi hoá thành ion của nó.

D. Ăn mòn kim loại được chia làm hai dạng: ăn mòn hoá học và ăn mòn điện hoá học.

Lời giải:

Đáp án B