Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Phân tử đipeptit có hai liên kết peptit

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Phân tử đipeptit có hai liên kết peptit

B. Phân tử tripeptit có một liên kết peptit

C. Trong phân tử peptit mạch hở, số liên kết peptit bao giờ cũng bằng số gốc α-amino axit.

D. Trong phân tử peptit mạch hở chứa n gốc α-amino axit, số liên kết peptit bằng n -1.

Lời giải:

Đáp án D