Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Phản ứng: MnO4- + Sn2+ + H+ → Mn2+ + Sn4+ + H2O

Câu 2:

Phản ứng: + + + + O

Có tỉ lệ số mol ion chất khử số mol ion chất oxi hóa là:

A. 1:1

B. 2:1

C. 4:1

D. 5:2

Lời giải:

Đáp án D