Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Phản ứng hóa học nào sau đây chỉ được thực hiện bằng phương pháp điện phân?

Câu 2:

Phản ứng hóa học nào sau đây chỉ được thực hiện bằng phương pháp điện phân?

A. Fe+ + Cu.

B. O → Cu +  + 

C. + NaOH → Cu + .

D. Cu + → Ag + Cu(.

Lời giải:

Đáp án B